PROTECCIÓ DE DADES

SEPA

PROTECCIÓ DE DADES - SEPA

Les dades facilitades seran tractades confidencialment i formaran part d'un fitxer titularitat de la UER PINEDA DE MAR, la finalitat del qual consisteix en La inscripció al CLUB com a jugador o soci i/o en la tramitació de la llicència sol·licitada. Una vegada aprovada podrà beneficiar-se de la condició de federat a la FCBQ i inscrit i/o associat a la UER PINEDA DE MAR i es trobarà legalment sotmès a la normativa oficial vigent relacionada amb l'esport del basquetbol especialment, a les Disposicions Generals de les Bases de Competició per cada temporada, al Reglament Jurisdiccional de la FCBQ i a la resta de normativa interna de la FCBQ i de la UER PINEDA DE MAR, així com la dels seus Estatuts. Per aquest motiu, el signatari i el seu representant legal (en cas de ser menor d'edat) tenen la obligació de conèixer aquesta normativa esportiva, així com les conseqüències derivades de la condició de federat.

La inscripció a la UER PINEDA DE MAR i la condició, o no de federat implicarà, entre altres, les següents conseqüències:

L’acceptació i submissió expressa del federat a la normativa oficial vigent relacionada amb l’esport del basquetbol i especialment, a les Disposicions Generals de les Bases de Competició per cada temporada, al Reglament Jurisdiccional de la FCBQ i a la resta de normativa interna de la FCBQ i de la UER PINEDA DE MAR.

Les dades de l’inscrit, associat i/o federat seran objecte de tractament per la UER PINEDA DE MAR i la FCBQ amb la finalitat de facilitar la seva participació en activitats o competicions de basquetbol, actes esportius o federatius, resolució dels expedients disciplinaris i sancionadors de la seva competència, promoció d'activitats de la pròpia UER PINEDA DE MAR o la FCBQ i per l’enviament d’informació relacionada amb el basquetbol. D'alta banda, les dades del federat seran comunicades a la Federació Espanyola de Bàsquet d'acord amb la normativa esportiva, a la corresponent mutualitat o entitat d'assegurança per tal de garantir-li l’assistència sanitària i la cobertura dels riscs derivades de l'activitat esportiva, així com a aquelles entitats publiques o privades que resulti necessari pel compliment d’una obligació legal o de les finalitats expressades,

Amb la finalitat de proporcionar l’esport del basquetbol i les activitats de la pròpia UER PINEDA DE MAR i de la FCBQ aquesta estarà autoritzada a poder publicar, reproduir, utilitzar i difondre a través de la seva pàgina web oficial o per qualsevol mitjà, suport o format (inclòs l’audiovisual) les següents dades del federat: fotografies d'equip o d’esdeveniments esportius, fotografia individual, nom i cognom, data de naixement, equip, categoria, posició i alçada, sense que aquestes activitats impliquin un dret de remuneració o benefici econòmic a favor de l’afectat. La cessió inclourà tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de la gravació o imatges captades durant els esdeveniments, partits i activitats organitzades per la UER PINEDA DE MAR i/o la Federació.

Amb la finalitat d’agilitar i garantir la transparència del joc, així com per promoure el coneixement de conductes antiesportives amb finalitats exemplars de millora i qualitat de l'esport, la UER PINEDA DE MAR i la FCBQ estaran autoritzades a poder cedir als afiliats, federats i en general, a aquells que resultin directament afectats per les competicions organitzades o vinculades a la FCBQ, les resolucions disciplinaries i sancionadores del Comitè de Competició i Apel·lació d’aquesta Federació derivades dels partits, de conductes antisportives i en general de qualsevol infracció al Reglament Jurisdiccional de la FCBQ.

Pel compliment de les anteriors finalitats, l’FCBQ impulsarà l’ús i aplicació de les tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics. Des del moment en que s’implanti el sistema de tramitació telemàtica de llicencies, el federat autoritzarà al seu Club per tal de poder-la tramitar en nom seu, davant l’FCBQ. D’acord amb aquesta finalitat, el federat autoritzarà a qualsevol Club per tal de que pugui accedir a les seves dades estrictament necessàries per a la tramitació inicial de la llicencia.

La FCBQ i la UER Pineda de Mar informarà mitjançant correu electrònic o postal a tots els federats amb llicencia federativa vigent o no, de les activitats que organitzi o promocioni en relació amb l’esport del basquetbol, Tots els destinataris autoritzen aquest tractament de les dades per part de la UER PINEDA DE MAR i de la FCBQ, sens perjudici de poder exercitar en qualsevol moment el seu dret d'oposició enviant un correu electrònic a l'adreça següent: uerpineda@basquetcatala.org.

Tots els afectats podran exercitar el seu dret d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació enviant un escrit, juntament amb fotocopia del seu DNI, dirigit a la Secretaria de la UER PINEDA DE MAR amb domicili a Pineda de Mar, Barcelona, 33-35 (08397).

Les dades es conservaran mentre duri la relació esportiva i per donar compliment a les obligacions legals.

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DIRECTA – SEPA
Mitjançant la signatura d’aquest formulari d’ordre de domiciliació, autoritzeu a (A) UER Pineda de Mar a enviar ordres a la vostre entitat financera per debitar càrrecs al vostre compte, i (B) a la vostre entitat per debitar els imports corresponents al vostre compte d’acord amb les instruccions de la UER Pineda de Mar. Com a part dels seus drets, el deutor està legitimitat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions de contracte subscrit per la mateixa. La sol·licitud de reemborsament s’haurà d’efectuar dins de les vuit setmanes que

segueixen a la data del càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre els seus drets en la seva entitat financera.

Aprovació per l'Assemblea de la UER Pineda de Mar, amb data 28 de juliol de 2017 del text sencer d'estatuts que compleixi la normativa actual, Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s'aprova el text únic de la Llei de l'Esport, decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat pel Decret, de 29 de maig i Llei 4/2008, de 24 d'abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.