INSCRIPCIÓ AL TECNIESTIU

FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària o ingrés al número de compte:
BANC SABADELL: ES22 0081 0136 8200 0158 1860

Inscripció Tecniestiu
Jugador del club? *
Mes complet *
Maximum upload size: 5MB
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el sol·licitant reconeix ser informat de la existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter Personal del que és responsable el Club, entitat davant la qual podrà exercí els drets d’accés a la condició de soci i atorgant expressament el seu consentiment perquè els mateixos siguin incorporats al fitxer i tractats informàticament per als fins legítims de l’activitat del Club. Certifico que totes les dades consignades són certes i accepto i em sotmeto a la disciplina dels Estatuts i Reglament de La Unió Esportiva i Recreativa Pineda de Mar. * *