AUTORITZACIONS

Drets d'imatge

Autorització drets d'imatge
El Campus Multiesportiu UER Pineda de Mar, disposa d'espais de difusió i comunicació (web i xarxes socials) on informa i fa difusió de les diverses activitats que es duen a terme durant el temps que transcórrer el Campus. En aquests espais es poden publicar imatge en què apareguin individualment o en grup, alumes que fan les activitats relatives al Campus.

Atès que el dret de la pròpia imatge és reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d'aquest Campus demana el consentiment als pares, mares o tutors legals per a publicar fotografies i vídeos on apareguin els seus fills i filles i hi puguin ser identificables.

Per a l'edició de materials en espais de difusió del Campus (blogs, web, xarxes socials) cal la corresponent cessió del dret de la comunicació pública expressat per escrit dels afectats o dels qui n'exerceixen la pàtria potestat en cas de minoria d'edat, sense que la Llei de Propietat Intel·lectual admeti cap mena de modulació segons l'edat.

autoritzo a que el meu fill/a pugui aparèixer en fotografies i vídeos relatives a les activitats que es duguin a terme en el transcurs del Campus, i que puguin ser publicades pel mateix en la pàgina web així com en les diverses xarxes socials gestionades. Autoritzo també que els materials elaborats pel meu fill/a puguin ser publicats en els espais de comunicació prèviament esmentats.

Autorització per realitzar activitats fora del recinte

Autorització activitats fora del recinte
l'autoritzo a participar de les activitats o sortides que es duran a terme fora dels recintes del Col·legi Sant Jordi o el Pavelló Nino Buscató durant el Campus Multiesportiu.

Autorització a marxar sol/a al finalitzar l'activitat del Campus

Autorització a marxar sol
l'autoritzo per a marxar sol al finalitzar l'activitat del Campus Multiesportiu.